augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Jag prövar nya saker | Main

2017.08.04

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Nå har jeg visst skrevet ca 10 kommentarer her, men typepad spiser dem med en gang de er postet. Kanskje det går bedre hvis jeg tar bort blogglinken? Poenget var i alle fall at det er kjempekult med veving. Det åpner jo helt nye teksturer og muligheter. Selv har jeg ikke vevet siden barneskolen. Tar det lang tid ifht tilsvarende størrelse i strikk?

Det är som bästa följetongen det här:) Jag kan inte bidra med någon som helst kunskap, men jag tycker att det är jättekul att se och läsa hur du tänker och se hur det blir.

När du skriver att du tror att det buckliga tyget jämnar ut sig i tvätten, så tänker jag att om inte så syns det nog ändå inte när du använder den som scarf:)

Det är också roligt att se garnet före, och jämföra hur det blir när det ser ut när det är vävt:)

#hoppaspåflerinlägg

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar