augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Inte superwash | Main | Nummer två »

2017.08.03

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det var några nya ord för mig här, men betydelsen framgick ändå ganska klart av sammanhanget:D

Ja, men visst är det fantastiskt kul att lära sig nya saker?!? Jag kan inte väva, men jag har redan lärt mig flera nya ord som är vävrelaterade genom att läsa det här inlägget:)

Halsduken framstår omväxlande som "mest" svart och omväxlande som "mest" blå beroende på vilken vinkel du har tagit bilden från.

När jag tittar på fransarna på sista bilden ser de nästan lite tovade ut - det ger ett intryck av att vara skön att bära nära halsen. Snyggt förresten med den där detaljen där fransen längst ut på respektive sida har en tråd tvinnad i svart:)

Ser fram emot att läsa mer om vävning framöver:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar