augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Tröjor och passform (och mer om Laine) | Main | Pastelliga sockar »

2017.01.21

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tokfina!

Så fine de ble med så mange ekorn!

Så fina vantar!! Hur var garnet att sticka i? :-)

Både varmare och finare tycker också jag.Önskar dig fortsatt stickglädje.Skön söndag från en som vaknade före 04.00 .

Inte visste jag att man kunde klämma in så många ekorrar på framsidan av ett par vantar:D

Du har verkligen jobbat på att frångå/förändra vantmönster på sista tiden:)

Och ekorrar är ju söta djur:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar