augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Julsockar | Main | Solvända och bokskatt »

2016.12.29

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Instämmer helt i din kommentar om korta rundstickor! Visst är det enormt praktiskt ibland med korta rundstickor, men problemet med dom är ju att storleken på dom, gör dom svåra att hålla på ett bekvämt sätt:)

Jag kunde också känna igen mig i din kommentar om hur du ser på restgarner - alltså som garn som jag har kvar i väntan på att användas (oklart till vad då förstås).

Men annars ser jag "små" garnnystan (alltså restgarner) som kanonbra till små projekt som vantar, mössor och sockar. Eftersom jag gillar flerfärgstickning, och eftersom det är så (relativt) små mängder som behövs är det oftast det som blir resultatet av restgarnerna:)

Jag gillar särskilt din mössa Fragmentation! Den hamnar i min kö på ravelry:)

Kanske läge att påminna om nördic knittings mysteriemössa som pågår just nu. Där kan man verkligen få användning för eventuella restgarner i "sockgarnsstorlek"/fingering weight:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar