juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Solvända och bokskatt | Main | Monteringsdags och antal projekt »

2016.12.31

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Å jag älskar dina listor. Och har kanske passerat dig i startmani/ofärdiga/halvfärdiga/färstningsredohyllvärmare/underbaraprojektsombehöverlitemerkärlek hehe =) Och firefly-sockor? nice =) Kram och god forts på det nya året!

Hej! Tack för en rolig blogg och ett riktigt gott nytt år! Får jag ställen liten plump fråga? (Ja, jag är alltså inte fräck utan ärligt nyfiken och intresserad). Började sticka i somras och tycker att det är fantastiskt roligt! Men när jag tittar runt hos mer erfarna stickares bloggar o instagram så verkar det vara vanligt att sticka på 5-10 olika stickprojekt samtidigt. Varför gör man så? Är det inte lättare/roligare att göra ett projekt åt gången så att man kan använda det snabbare?

Ha det gott o kram

Imponerande! Det finns mycket spännande i alla listorna:)

Gott slut och Gott Nytt:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar