augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Fail | Main | På stickfronten »

2016.10.06

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vilken fin historia! M kommer bli jättefin i tröjan.

Tack för en underbar berättelse ut livet om en härlig familj och dessa fantastiskt fina tröjor! Älskar't! :-)

Haha! Roligt att läsa och roligt att M vill ha en sån tröja. Mamma stickade säkert tio såna. Förutom att jag o syrrorna o våra resp fick, stickade hon till kusinerna och mannen till en av kusinerna. Och några av grannarna i trappen. Inget betalt fick hon. Undra på att hon slängde beskrivningen till slut.

Vilken härlig berättelse om generationer!

Att sticka flätor är hur roligt som helst:)

Jag kan inte säga något annat än att din dotter har god smak när det gäller flättröjor:)

Men vad roligt med en sådan tradition, att du får sticka samma tröja till din dotter som din mamma stickade till dig. Fin var den ju också!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar