augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Semester, del 2 | Main | Ture »

2016.08.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jättefina sockor!

De är verkligen fina. Jag har haft dem som favorit på ravelry sedan början av 2010 så det är kanske dags att lägga upp till ett par nu. =D

Mönstret på sockarna ser nästan ut som vågor i havet, vilket förstärks av den blå färgen:)

Smart dotter du har som lägger beslag på dom så fort dom kommer av stickorna. Stickade sockar är ju jätteskönt att ha på fötterna:)

Jag föredrar också "anatomiska" "tår". Det ser snyggare ut, är mera hållbart och är väldigt lite merarbete jämfört med att dra en tråd i resterande maskor och dra ihop:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar