augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Garninköp | Main | Vinn garn! »

2016.05.10

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag gillar inte heller upplevelsen att sticka i Mellanraggi eller Miniraggi men hållbarheten är den absolut bästa. Näst bäst är Fabel och sen Opal. Jag har testat massor av andra, dyrare sockgarner men de håller inte till sockor, men det går utmärkt att sticka annat med dem.

Kul med feedback! Imponerande att sticka upp garnförrådet, Ylva! Bondtösen: Om jag minns det rätt kändes miniraggin lite hård och plastig att sticka med, vilket i och för sig skulle kunna vara en delförklaring till hållbarheten.

Opals sockgarner har haft rätt bra hållbarhet här också. Fabel håller hyfsat men inte riktigt lika bra tycker jag. Bäst hittills håller nog mellanraggi. Blir lite tjockare sockor men vi lever ju i ett kallt land så det går ju oftast det med (men jag gillar inte heller att sticka i raggi).

Roligast att sticka i är nog malabrigo eller tosh sock, men de är ju rena merinoullsgarner så hållbarheten är onekligen sämre.

Kul med någon som uppskattar stickat! Hur kommer det sig att du inte gillade att sticka med miniraggi? Själv har jag ingen självklar favorit, men de sockar jag stickat i opal har hållit bra.

Tack för garntips för precis som din svägerska älskar jag denna modell perfekt för frusna fötter, men jag har stickat upp mitt garnförråd vilket leder till att garnet inte alltid blir det slitstarkaste.....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar