mars 2017

ti on to fre
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

« Listan mars-april | Main | Whippet »

2016.04.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

...såg just att senapsgult i olika nyanser tydligen är poppis i affärerna nu. Själv blandade jag med lite mörk oliv med en test, men svart är jättesnyggt till!

Å, fin färg! 🌞
Är så sugen på att sticka något i gult! Frågan är bara vad! Och i vilket garn! Men annars så är jag på G...😉

Snyggt!! Inte fult!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar