augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Grytlappar och pappans sockar | Main | Februari-UFO:t »

2016.03.26

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Den blev jättefin!

och ingen kommer att se knappkanten om du inte knäpper den sista knappen:)

Jag stickade min halskant sist eftersom jag precis som du inte gillar när framkanten blir för lös. Jag sneddade dessutom min halskant lite i framkanten med hjälp av korta varv.
www.ravelry.com/projects/Medeas/emelie

Snygg!
Jag gör alltid knappkanterna på det sättet (med framkanten sist), och jag tror att det är viktigt att ha översta knapphålet rätt långt upp. Jag brukar också lyfta den yttersta maskan, så att det ser ut som om avmaskningen i halskanten fortsätter.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar