juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Muddar och revlingar | Main | Oh boy, hummingbirds! »

2016.01.12

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

jag har inte gjort vantar i spindrift förut, men jag misstänker att dom skulle kunna hålla rätt bra - under rätt omständigheter. Ensidigt slitage - t ex cykling kompliceras saker... men om man stickar dom med små stickor - jag tänker 2.00 eller 2.25 mm - då skulle dom nog klara ett par vintrar med cykelslitage också:)

jag får väl fixa bromsarna på min cykel, och prova så fort jag stickat klart vantarna. Problemet med den tanken är förstås att jag har så kalla händer att jag skulle vilja ha ytterligare ett par vantar över dom, så att det blir varmt och skönt om händerna när det är kallt ute, och då slits dom ju inte alls som tänkt..:D Så kanske när det blir lite varmare ute:D

färgerna ser bra ut såhär långt:)

blir fint!
Fast jag gillade ju den gula ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar