augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Söndagsnöje | Main | Svåra beslut »

2015.10.30

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Om akryl inte värmer så mycket kanske det går att sticka i naturmaterial (bomull, hampa, lin, bambu) Finns ju många spännande garnblandningar nu förtiden (men kanske är det svårt att hitta utan djurfibrer i?)

På bilden syns inte alls att det var svårare att sticka med akrylen än med ull. Vantarna är jättefina!

Angående akryl eller ull röstar jag helt klart på ull! Ser dock en viss vits med akryl, för det finns ju personer som inte kan/ vill använda ull. Som här, eller om man är allergisk mot ull.

inget ont om akrylvantar, men varma är dom då inte, även om de antagligen är bättre än inga vantar alls:)

och dom ser fina ut i alla fall, trots att dom är stickade i akryl:)

Dom ser snygga ut och mottagaren blir ju säkert nöjd och glad av den orsaken att du ansträngt dig i garnvalet .

Vad man blev nyfiken av den titeln! Supersnygga vantar! Visst, jag använder helst också naturmaterial för det är skönare att sticka med. Bara därför. Men när man gör till andra så kan det bli lite olika. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar