augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Detaljer | Main | Helgtips »

2015.09.11

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Bra att ha en plan b, och med ett årgångsgarn kan det knappast gå fel!

Inte vansinnigt alls, tvärt om ser det mycket lovande ut till Filten med stort F. Håll oss uppdaterade :-)

http://www.downcellarstudio.com/pigskinparty/

Det är en stickknitalong 😊 Om du går med så säg till mig för då får jag poäng för att ha värvat dig 😉

DO IT!! Vilken sjukt rolig idé! Och en snygg filt dessutom. Går du dessutom med i dcpigskinparty kan du kamma hem sjuka mängder poäng om du lyckas avsluta filten innan januari 16 ;)

Denfiltenrsuperfin!!

wohoo - hejaheja!! =D

En annan fördel med att göra en ruta i taget, är att när du tröttnat kan du lägga undan dom i väntan på ny inspiration. För det är mycket lättare att göra en ruta i taget än att sticka en hel filt i ett enda stycke:)

Men om inte annat är det en bra spänningshöjare - blir det en bäbisfilt, eller blir det en stor filt?:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar