juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Semestergarn | Main | Utanför bekvämlighetszonen »

2015.08.20

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

det är en himla skön känsla - att plocka upp ett projekt som har legat i korgen ett tag, och sedan sticka klart det:)

det börjar kännas som om jag är en av få som fortfarande inte har köpt några Karbontzstickor. Jag får nog göra något åt det snart:D

Lilla Olle är just så där fin som du beskriver i verkligheten oxå då vi fick en glimt i måndags , fina semesterbilder , har själv varit uppe på Skuleberget åkt upp i liften och gått ner ....är lite höjdrädd så jag hade nog inte kunnat sticka just någonting.....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar