augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Utanför bekvämlighetszonen | Main | Vansinne? »

2015.08.28

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Visst kan sånt där vara irriterande (jag hade också stört mig galet mycket på en sån där grej), men ibland ä'r det ju bara att sticka vidare och göra annorlunda nästa gång. Ingen annan kommer att tänka på det, och i övrigt är ju koftan ursöt!

Håller med, men tror att folk kommer att förtjusas av tröjans innehåll så till den milda grad att asymmetrin bleknar!
Kram!

Förstår dig precis. Symmetri brukar kännas mycket bättre.

Nej, jag vet, Heidi! När jag hade stickat till första minskningen på första ärmen var det min första tanke - gör om! Men så orkade jag inte då. Det ångrar jag nu...

Sånt där kan jag också störa mig på.

Hrmmm, skall jag vara petig så är det sådant jag kan repa upp i samma ögonblick jag får syn på det. Men att repa upp 2 ärmar och sticka om? Nä, det hade jag inte heller gjort:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar