augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« ...forts | Main | Garnleverans »

2014.07.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej!
Jag håller på och stickar denna nu och har kommit till varv sju i avslutningen, där man ska flytta markörerna och jag får inte till det. Har du något tips?

Superfin sjal!

Så fin den är!

Jag kan inte påminna mig om att jag har sett det mönstret innan, men nu får jag lägga till det på min kölista på ravelry:)

halvåneformen är verkligen toppen när det gäller sjalar, så din får genast extrapoäng för utformningen:)

Läckert! Passar stilen med en färgklick ;)

Jag har sneglat på den här sjalen sen du skrev om den förra gången. Fantastiskt fint du stickat den!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar