juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Vad pysslar jag med egentligen? | Main | Bibliotekshäng »

2014.03.07

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Instämmer! jag hade stort nöje av att surfa runt på blomningar, så jag hoppas att det kommer tillbaka stort igen!

Instämmer också med att jag vill veta varifrån ullen kommer, och hur den har behandlats. Kunskap är makt heter det ju, och som konsument vill jag veta mera, för att slippa ull som inte är naturvänlig:)

Jag tycker också att det borde finnas mer info om ullen. Precis som på så många andra varor.

Håller med dig. Det borde stå mer utförlig information.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar