augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Bibliotekshäng | Main | Troll »

2014.03.31

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

jag brukar nästan alltid ha 9 maskor i steeken. det ser väldigt lite ut, men min erfarenhet av steekar är att det räcker. har man fler maskor blir det lätt en kant som ser bullig ut och som tar plats, och det vill man ju helst inte ha. så 9 maskor räcker bra:)

Ja , du vet ju redan vad du vill :-) men den kan väl ligga till dig i ångesthålet ett litet tag till
Vad gör du annorlunda för att få fina /apfula sladdriga?

dom fasta picoterna ser bra mycket bättre ut, så att repa upp och göra om låter som en bra idé:)

när man har den där ångesten över att det kanske borde göras om - då är det ofta en bra indikator på att det blir bättre om man gör om det:)

och tänk så trist om allting blev perfekt första gången man gjorde det;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar