juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Hantverksjerka | Main | Förutseende »

2014.03.10

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kul och supersnygg! (undra just när jag ska vänja mig vid att beskrivningarna ur boken får eget liv och stickas!)

det är visserligen randigt, men ändå ser det ut att vara helt olika delar som bara "råkat" hamna sida vid sida:) snyggt!

Cool och grym setting! =)

Superfint! :)

Så fint det var, fargene komplementerer hverandre på en nydelig måte, og aller finest var det på bildet der du selv kroner i midten av dem. ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar