juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Ameh... | Main | Mysko stickning igen »

2014.01.08

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heléne, du misstänkte helt rätt. Den långa framkanten är också det som gör att jag inte heller tänker korta av den fast den känns i längsta laget. Jag får böra den och lida för att jag inte följde min magkänsla ;) nåja så farligt är det inte, i värsta fall får det bli en hemmakofta, såna behövs ju också

Ha! Jag stannade inte upp på mitt gamla Featherweight-UFO förrän i slutskedet, inte förrän jag plockat upp miljoner maskor och tom stickat en bit på framkanterna. Fastän jag var misstänksam till den skumma raglanskärningen nästan hela tiden jag stickade. "När något verkar för bra för att vara sant är det ofta det", eller? :-D

Den koftan har jag spanat på länge, utan att komma till skott.

Det är lite tråkigt när dom där små detaljerna inte riktigt funkar, men huvudsaken är ju att du trivs med den.

och det syns ju faktiskt på bilden att garnet är melerat. och på min skärm ser den väldigt fin ut:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar