juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Fortsätter beta av listan | Main | För alltid »

2013.09.19

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Fin mamma, trevlig bok och fint garn. Ser ut som något av Färgkraft :-)

Du såg ut och behöva ett nystan. Och lite avbetalning för stickkonsultationen jag förväntar mig imorgon.

den där boken har jag tittat på i åratal utan att komma till skott och köpa den. jag lär väl köpa den till slut, om inte annat så för att själv upptäcka om den är värd alla lovord som har spritts över den:)

vilken bra mamma du har som köper garn till dig, helt oförhappandes:)

Bäddat för nåt very nice vekar de som.....bra att mamma dyker upp sådär bara.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar