juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Sjaltips | Main | Halva sockar »

2013.04.02

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Aha! Tack! Värt att testa!

Jag stickar på samma sätt som du, men låter varven börja rakt ovanför varandra ändå. Det ser bra ut, tycker jag. Har sett att det som redovisas som "Stationary jogless stripes" går utt på att istället lyfta en maska, men jag brukar som sagt sticka igenom både förra färgen och nuvarande färgen i ett. Här: http://techknitting.blogspot.se/2011/03/jogless-stripes-pretty-picture-version.html

Anna - vilken metod brukar du använda då? Jag har provat att lyfta första maskan (tror jag det var) men tyckte inte det blev snyggt. Kanske kommer med träning... Har också sett ytterligare något sätt som jag inte provat. Skulle vara kul att höra vilket sätt du använder!

Jag brukar göra jogless, fast rakt nedanför varandra. Det blir mer diskret, tycker jag.

Det där är svårt alltså! själv löser jag det genom en avigmaska på varje sida, vilket gör att färgbyten inte syns lika mycket.

Men oavsett - din metod ger ändå ett hyfsat bra resultat:)

Fina, har sett det där med joggless stripes och det verkar vara nåt man ska prova.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar