augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Sjuttonde luckan | Main | Nittonde luckan »

2012.12.18

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

så det kan bli...:)

jag vill minnas en väska jag tovade i tvättmaskinen när den var ny. den tovade ihop sig på alla bredder. för att inte tala om att den också tovade ihop sig så att den knappt gick att öppna...jag vill minnas att jag slängde den:)

kanske den går att använda som något annat??? mobilfodral? grytunderlägg? usb-fodral...???

Den skulle kunna funka som fodral. Till en liten tändsticksask. Får återkomma med bildbevis.

Nämen vad söt den blev, fast verkligen trist på en fin vante.. För liten för att bli ett mobiltelefonfodral? För fler förslag skulle jag behöva ha en tändsticksask eller krona eller något som jämförelsematerial ;-)

Näe vad trist! Man får passa sig för nya tvättmaskiner . finns det inte någon liten hand som de kan passa på?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar