juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Ny sjal | Main | Kafferast »

2011.05.10

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag tycker det är ett mkt konstruktivt förslag, bra och inte alls bittert! Känner inte till den organisationen - är den bra och vilka små är det som ska värmas?

Du kan ju skicka mössan till Värm en liten, så kan den komma till glädje i ett land där de inte kan kosta på sig att bry sig om sådana petitesser som vilka färger bebisar kan och inte kan ha...
(Och förlåt, det var inte meningen att låta bitter eller så! Jag ville bara komma med ett konstruktivt förslag, fast jag ser nu att det bara ser surt ut.) :)

Häftigt garn i mössan! Den där Yemenvästen ska jag prova på att sticka nångång. Perfekt plagg för en liten bebis som behöver hållas varm.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar