juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Grymt | Main | Är det dags...? »

2011.04.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ja, som när man lägger upp på två stickor och stickar runt, det borde absolut funka! Det jag kan känna utan att ha provat är att det blir en sticka till att hålla reda på och det är redan ganska meckigt... Men jag tror jag ska prova nästa gång. Jag gillar möbius!

Det går också bra att göra en uppläggning så som man gör när man startar en socka från tån.

Hopas att hostan är bättre!Själv går jag och drar på nåt som aldrig riktigt bryter ut vet inte vilket som är bäst...Mycket bra och tydlig beskrivning tackar !

Lysande "före och efter-bilder"! Skönt att snabbt få veta att det blev ett lyckligt slut också. Vilka vackra nyanser av blått!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar