juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Dubbelt upp i böcker | Main | Turdag? »

2011.02.14

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Så kul att höra din vankelmodighet! Kunde inte uttryckt det bättre själv, håller alltid på och misströstar och funderar och grunnar när jag väl kommit igång med något, i synnerhet om det är ett vuxenplagg. Förhoppningsvis ska man ju inte växa i det :-)

Men den här i jak verkar helhärlig, picoterna blir alla gånger jättesnyggt och nu håller jag tummarna för dej att masktäthet och storlek stämmer!

Ha det så jättegott!


Ha! Det är bollfrans i var och varannan inredningstidning/tv-program.
Däremot tänker jag på hur varmt det kan bli med en kofta i yak. Hur varmt som helst! Fast du vill kanske slippa jacka, halsduk och vantar och sån't tjafs.. ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar