augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Vantdax | Main | På besök »

2010.10.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Å så fina de blev! Väldigt vacker mönsterbård.
Jag har inte köpt nya boken än men jag ska nästa gång jag är i Falun. Fast nu blev jag ju skeptisk när du skrev det där om garnvalet. Jag är så förbannat trött på detta fjäsk för Wåhlstedts, som att det vore det enda garnet i hela världen att tvåändssticka med. Nä nu blev jag tjurig...

Jättevackra!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar