juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« På besök | Main | Lillebror och storebror »

2010.10.13

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Så supersnygg mössa på söta ungen! :)

Väldigt fin! Ser ut att sitta som en smäck. Måste nog också ha en basker ...

Vad fin den blev!!!!Görsnygg!

Hej, stickar just nu ett par sockar och använder mig av din hjälp: sticka häl del 1 och 2. Jag vill tacka så mycket, för det har hjälpt mig rejält :)

Supersnygg! Marinblå flätstickad basker är ett måste även för mig känner jag.

Vad fin o gosig den blev.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar