augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« When in doubt... | Main | Upptäcksfärd »

2010.08.13

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej!

Bättre sent än aldrig. Ordet picciokedda är det sardiska ordet för flicka tjej. Tror inte att det finns någon serie.

Jag tycker den påminner om en docka jag hade hemma som liten. Hon ser ju nöjd ut iaf.Söt är hon också

Välkomna hem! Mycket märklig bild det där. Varken tröjan, stickorna eller garnet ser ut att ha något som helst med varandra att göra. Filuren, som mest ser ut att ha svans, är den gemensamma nämnaren. Det skulle vara intressant att veta vad det är för en festlig serie ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar