juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Jag är inte död... | Main | Jag flyger igen »

2010.03.25

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Visst är det smart! Men äran ska En till ha!

Till Pärlmudden: nej, jag tycker inte det är bökigt, man tar bort en maska i taget. Det är inte pilligare än att repa upp ngt... Jag tycker också att det är lättare än att plocka upp maskor från en "osynlig uppläggning"

Gud så smart! Det är ju uppläggningen som är pilligast, nu är det bara att köra på. Nästa gång jag ska sticka muddar hoppas jag att jag kommer ihåg det knepet.

Ser väldigt smart ut... Är det bökigt att plocka upp maskorna när man ska sy ihop dem sen?

Smart! Man skulle sticka strumpor på det viset också. Det hade ju funkat om man stickade med en "istickad häl".

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar