juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Pausvila | Main | DNF »

2010.02.28

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag blev hysteriskt förtjust i Moas sockar i hysteriska färger! Vad heter garnet och har du månne mönster på dem då jag önskar mig ett par exakt likadana i strl 36!

Vilken användbar sak som du gjort till sonen!
Kul intruktionsfilm.

Det är ju alltid fest när det är garn med:-)
Skall bli spännande att höra hur det Zsnodda garnet funkar!

Tina: jag håller med att det skulle vara trevligt med en sådan garnfestival, men risken är lite för stor att garnet skulle bli lerigt... Kanske skulle man få hålla sig till att tova ull...

Persoligen skulle jag gärna gå på en garnfestival (dvs lera, tält, öl och musik) men som det är nu så håller jag helt med om att det är en mässa, och ska så kallas.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar