juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Olikalikadant | Main | Uppdaterad lista »

2009.09.05

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Åh, då antar jag att du redan känner till Kravallslöjd också. Där gör vi vårt bästa för att lyfta fram fulslöjdens budskap!

Serietecknaren Åsa Grennervall gör helt fantastiska broderier som jag tror du hade uppskattat. Titta här: http://www.grennvall.se/broderi/

Härligt med nyskapande broderimotor!

Hm, det såg konstigt ut men nu har jag ändrat någon inställning så jag hoppas att det går lättare att skriva kommentarer!

Nej det verkar ju fortfarande inte fungera som det ska för nu syns det ju inte att kommentaren kom från en Dödergök...

Hej Liisa!
Jäklar vad jag har lagt pannan i veck för att kunna kommentera på din blogg men se nu funkar det!

Ditt broderi får mig att le lite för mig själv så här på söndagsförmidagen. Humor.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar