augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Vad gör människan? | Main | Snabba mössan »

2009.03.23

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Wow vad fint mönster! Jag har nu haft möjlighet att surfa runt på din blogg och så många fina saker du har, riktigt kul att titta på allt!
Vi ses!
Hälsningar M

Milde tid så snygg den är! Ser verkligen fram emot att se den färdig. Och färgen är kanonfin!!!

Ha det så jättegott!

Snyggt! Fantastisk blå.Verkligen en favvotröja!

MM, svart skulle den såklart ha varit! Eller möjligen ljussvart

Håller med om att den var snygg- även om den var blå ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar