juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Aha! | Main | Intrasslad »

2008.08.30

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Snygg snygg snygg! Jag längtar efter flätor ch tweed nu när det är September. Det där med två trådar av ett tunnt garn för att få det tjockare, det är väl nästan värt ett Nobelpris eller hur?! ;) Jag blev då inspirerad till tusen iaf.

Oj så snyggt, vilket tålamodsjobb du gör.
Gissar att Valpuri är en plats eller ett namn på den som hittade på det... tänker på Lovikkavantarna och den gamla kvinnan i byn Lovikka som uppfann den stickningmodellen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar