augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Döda tröjor + tävling | Main | P som i... »

2008.05.22

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Visst är candle flame en beroendeframkallande stickning? Skulle bara testa om jag gick iland med att förstå ett engelskt stickmönster och nu sitter man här och attackstickar. Funderar redan på vilket garn jag ska välja på nästa sjal. Det jag använder nu är liiite grovt, Lowisa, nästan lovikkagrovlek, men det var ju bara ett test ju!! (som varade i ca 3 hg)

Marika!!! Rött kort, direkt!

PS man kan sticka även när vatten kokar...

Jag stickar också på en Candle Flame och är helt kär i den.Gillar mönstret jättemycket men även det mjuka sköna garnet Malbrigo lace som jag stickar i.

Jamen, fotboll är ju trååååkigt ju. Gröna gräsets schack.Långa bollar på Bengt.Det är nästan roligare att titta på när vatten kokar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar