augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Jag har fått paket! | Main | E som i... »

2008.03.08

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Snygg, snygg, snygg! Jag älskar det här mönstret.

Mmm, ser ut som ett jättehärligt garn =)

Jag tror att jag ska sticka en till jag med, ska bara hitta rätt garn, jag funderar på en svart till lillasyster i något galet lyxigt garn. Candle flame blir lite som en drog. Jag stickade också med 3 aviga maskor emellen men på slutet ökade jag till 4 aviga emellan och den blev riktigt bred och trevlig.

Om ni är så många så förväntar jag mig nästan ett galleri på era projekt sedan:-)

Ska faktiskt äntligen påbörja en jag också.

Och jag stickar den som halsduk... *S*

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar