augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Beslutsamhet | Main | Jag börjar bygga nu »

2007.10.19

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Eftersom jag fått den ena Pepitasockan kan jag intyga att den är både snygg, skön och sitter som en smäck! Men jag väntar på socka nr 2, jag hoppas att du inte har gett bort den till någon annan...

Jag lägger också min röst på Pepita. Såg Stickas sockhäfte idag och kände mig lite sugen, men nu vet jag att jag måste ha det.

Jag lägger också min röst på Pepita. Såg Stickas sockhäfte idag och kände mig lite sugen, men nu vet jag att jag måste ha det.

Pepita-sockarna är något av det läckraste jag sett! Är det jättesvårt? Jag klarar av att sticka vanliga raggers och nu har jag äntligen lärt mig sticka tummar på vantar, så jag kanske inte är helt hopplös?

Vilka fina strumpor! Särskillt de hundtandsmönstrade. Superinspirerande!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar