juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Avslutning | Main | Se på fan! »

2007.09.28

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag har också spanat på Swing Coat Sweater, men avvaktar. Jag tror att Wendy är på väg att ge ut en stickbok. Hoppas denna tröja kommer att finnas med där...

Hej! Du verkar ju helt klart vara ett stickproffs utan dess like. Jag är nybörjare på stickfronten. Har hittills mest sysslat med virkning... Nu ska jag i alla fall sticka en trekantssjal till min kära syster. Planen är en enkel sjal i mohair på tjocka (eller hur man nu säger) stickor, men jag har inte riktigt kolla på hur det ska gå till och jag har hört att mohair ska vara svårt att repa upp och att man därför bör ha koll på hur man har tänkt sig redan från början... Hur mycket bör jag öka i kanterna för att det ska bli snyggt? Och ska jag ägna mig åt varannat varv räta och varannat varv aviga, eller bara räta hela tiden? Hoppas på att du förstår mina (kanske dumma) frågor och att du har lust att hjälpa en vilsen sticksjäl... Trevlig helg! Hälsningar, Ida

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar