augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Bättre än svart | Main | Gammalt blir nytt »

2007.08.16

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vad tråkigt allt skulle vara om man var konsekvent och så himla förutsägbart :-)

Om inte annat är det upplyftande att överraska sig själv, s..ta i Luhter och göra som man vill:-)
Kramar!

Hej
Vad skönt med en inkonsekvent människa, kommer du att vara det konsekvent eller kommer du att vara det inkonsekvent. Tål att tänkas på eller varför inte, man kan göra en utredning.
Ha de gott, Eva i Halmstad

Jag gillar symmetri jättemycket när jag gör layout. Men ibland måste man för helhetsintryckets skull bryta mot det, annars blir det alltför stelt och tråkigt. Och det vill vi ju inte. Jag lånar gärna mönstret till sockorna, supersnygga!

Vi tycker om dig ändå!Hur osymmetrisk du än är - och strumporna blir väldigt snygga!!

Vi tycker om dig ändå!Hur osymmetrisk du än är - och strumporna blir väldigt snygga!!

Symmetri är något bra för kålrötter, linser och annat för avkok.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar