augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Färgglatt | Main | Tokig, jag? »

2007.08.28

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

hahahaha... den var så dålig att den föll mig i smaken ;) Ungefär sådant urbota konstigt (?) som jag också kan ha en tendens att häva ur mig :p Ja, utan att nästan ens tänka på det förrän det pluppat ut ur munnen/genom fingrarna... Man ÄR hemsk ibland, ;)
Hm, tror jag önskar jag hade en sådan hög hemma... Har några UFO som med mycket minimal tid skulle kunna bli FO och glädja någon... Bara OM... Hatar dock att fästa trådar bara och montera, hm... Man, borde ha någon liten nisse och fixar det, eller? Och även spänna ut någon sjal på lämpligt underlag mm... FO i bloggen blev det då istället för en massa bilder på stickade damer och önskemål om stickpaket ;)
Må så gott... värmländskan... kramis, ngn som ska göra något vettigt istället... jobba? ;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar